Όροι , Προϋποθέσεις & Απόρρητο

Όροι & Απόρρητο

Το Cucaracha.gr, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα cucaracha.gr δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στους χρήστες του σε περίπτωση που οφείλονται σε δικά τους και υποδομές.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – GDPR και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624 / 2019, Ν. 2472/1997, Ν. 3471 /2006, όπως ισχύει κ.λπ.).

1.Ορισμοί

Για καλύτερη κατανόηση αυτής της Πολιτικής, σας παρέχουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

Αντικείμενο προσωπικών δεδομένων: Ο χρήστης του δικτυακού τόπου, ο πελάτης/καταναλωτής του ηλεκτρονικού καταστήματος, που πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντος/υπηρεσίας και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με την ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο (το «Θέμα»), όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.λπ. .

Επεξεργασία: Οποιαδήποτε λειτουργία ή σειρά συναλλαγών που εκτελείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση , αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διάθεσης, η συσχέτιση ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή προσωπικών δεδομένων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ή απευθείας από εσάς μέσω του ιστότοπου ή του πλαίσιο της επιχειρηματικής σας σχέσης μαζί του.

Επιμέλεια: Το Cucaracha.gr  είναι το e-shop της εταιρείας (A Daliani -E Papagiannis E.E) Α. ΔΑΛΙΑΝΗ – Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΕ. (ΑΦΜ – ΑΦΜ: 998964516  ΔΟΥ: Περιστερίου ΓΕΜΗ: 69823703000) με έδρα: Περικλέους 2 & Αφροδίτης Περιστέρι Αττικής.

Πρόσωπο που εκτελεί την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αποδέκτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου γνωστοποιούνται και προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και σε ποια νομική βάση

Είσοδος στον ιστότοπο:

Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, διεύθυνση URL παραπομπής, πάροχος πρόσβασης, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα για  Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε εσάς, σωστή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος που καλύπτονται από τη νομική βάση: α) η μεταξύ μας σχέση

β) νομική υποχρέωση

γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της διάθεσης της ιστοσελίδας μας στο ευρύ κοινό και της παροχής υπηρεσιών σε αυτό

Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας. Συλλέγονται δεδομένα: όνομα, e-mail, τηλέφωνο, σχόλια (περιεχόμενο μηνύματος) προκειμένου να επικοινωνήσουμε, να διαχειριστούμε / να επιλύσουμε ή να επιλύσουμε το αίτημα, το ερώτημα ή το παράπονό σας. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της υπηρεσίας σας

Επικοινωνία μέσω email. Συλλεγμένα δεδομένα: e-mail, όνομα, επώνυμο (εάν υπάρχει), περιεχόμενο του μηνύματος προκειμένου να επικοινωνήσουμε, να διαχειριστούμε / να επιλύσουμε ή να επιλύσουμε το αίτημα, το ερώτημα ή το παράπονό σας. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) η νομική μας υποχρέωση, βάσει του δικαίου των καταναλωτών

γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της υπηρεσίας σας

Παραγγελία – αγορά προϊόντων. Συλλεγμένα δεδομένα: όνομα, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, τηλέφωνο, κινητό, email, στοιχεία διεύθυνσης αποστολής παραγγελίας, στοιχεία απόδειξης ή τιμολογίου, δεδομένα σε σχόλια/σχόλια. Αιτία: Σύναψη σύμβασης, διαχείριση / διεκπεραίωση παραγγελιών, τιμολόγηση, τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων, εξυπηρέτηση πελατών. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) τις νομικές μας υποχρεώσεις

Προσφορές (newsletter). Δεδομένα που συλλέγονται: email. Αιτία: Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα προνόμιά μας. Νομική Βάση: α) η συγκατάθεσή σας

β) όπου ενδείκνυται, το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες για παρόμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

3. Στοιχεία που αφορούν ανηλίκους

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Άρα, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κάποιος ανήλικος έχει παράσχει τα δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, να διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά. Εάν παρατηρήσετε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει τα δεδομένα του σε εμάς χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συναίνεση σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στ. Α) ΓΣΚ, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η συναίνεση που παρέχεται από τον ανήλικο και συνεπώς η επεξεργασία είναι νόμιμη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, διαφορετικά εάν παρέχεται ή εγκριθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου.

Παραλήπτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της σχέσης μας μέσω του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από:

Το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί την απόλυτη εμπιστευτικότητα και εμπιστευτικότητα και να εφαρμόζει τις Πολιτικές που ορίζονται από εμάς,

συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρθ. 28 GDPR  αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελεστές) και με τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει την επεξεργασία σύμφωνα με τον GDPR  για την προστασία των δεδομένων σας, υπογράφοντας συμβάσεις και δεσμευόμενοι να συμμορφωνόμαστε με τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την σχετικές διατάξεις του GDPR  (αρ. 28, 32), όπως ενδεικτικά τρίτες τεχνικές εταιρείες στο πλαίσιο διαχείρισης ιστοτόπων και παροχής υπηρεσιών, υποστήριξη των εφαρμογών μας, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών (π.χ. αποστολή ενημερωτικών δελτίων) κ.λπ.

τραπεζικός οργανισμός με την επωνυμία ALPHABANK

οι συμβεβλημένες εταιρείες ταχυμεταφορών (SPEEDEX)

δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ., όταν απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Δεν διαβιβάζουμε κατά κύριο λόγο τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε διαβίβαση θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τις αρ. 44 GDPR, Και σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Χρονική περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται από τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, για όσο διάστημα ορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μεταξύ μας και των ατομικών συμβατικών μας δεσμεύσεων . , λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας αλλά και τυχόν νομικές αξιώσεις που τυχόν εγείρονται από αυτήν, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε επισκέπτης, εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης μας, ως υποκείμενο δεδομένων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του, όπως προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ειδικότερα στα άρθρα 12 έως 23 αυτού, καθώς και

εθνικό δίκαιο και ειδικότερα:

Δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία δεδομένων, πριν και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας (αρ. 12, 13, 14 GDPR). Επεξήγηση: Είναι δικαίωμα σας να ενημερώνεστε για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας, ποιοι είναι οι αποδέκτες, ο χρόνος διατήρησής τους κ.λπ.

Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, ως Προϊστάμενος Επεξεργασίας (άρθρο 15 GDPR). Επεξήγηση: Δικαίωμά σας να διορθώσετε ανακριβή στοιχεία καθώς και να συμπληρώσετε αυτά που λείπουν.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”) (άρθρο 17 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να περιορίσετε την επεξεργασία υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε αμφισβητείται η ακρίβειά τους, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη είτε λείπει ο σκοπός της επεξεργασίας, αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους.

Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να λαμβάνετε ή να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση σύμβασης και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως και αναγνώσιμη από μηχανή.

Δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 21 GDPR) και αντίθεση σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ (άρθρο 22 GDPR). Εξήγηση:

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3 GDPR) Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της νομικής νομοθεσίας της Εταιρείας συμφέροντα ή υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που σας επηρεάζει σημαντικά.

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ). Εξήγηση: Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια επεξεργασία. Λάβετε υπόψη ότι η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έλαβε χώρα πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται.

Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρθ. 77 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμά σας, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον ΓΚΠ., Να απευθυνθείτε στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, η οποία στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να υποβάλετε καταγγελία

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μετά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας για την άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχουμε και σύμφωνα με τις πιο συγκεκριμένες οδηγίες σε αυτό, ώστε να εξεταστούν, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Είτε στέλνοντάς το μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@cucaracha.gr

Είτε με αποστολή είτε με προσωπική παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας μας, Περικλέους 1 Περιστέρι 12137.

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν η εργασία που σχετίζεται με την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες ή/και επιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

Ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας φροντίζει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μεταδόθηκε. , αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και τη διατήρηση τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του GDPR. Έχει σχετικές Πολιτικές και γενικά τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του GKPD (άρθρο 5 GDPR), για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Ειδικότερα, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω της ιστοσελίδας μας:

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη και προστατεύει την περιήγησή του. Το πρωτόκολλο SSL είναι το παγκόσμιο πρότυπο στο Διαδίκτυο για τον έλεγχο ταυτότητας ιστοτόπων στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση δεδομένων μεταξύ χρηστών δικτύου και διακομιστών ιστού. Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό λήψης, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μετάδοση. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που ανιχνεύει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά. Όταν η διαδικασία που ενεργοποιεί το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (π.χ. παραγγελία (π.χ. παραγγελία ενός προϊόντος μέσω Διαδικτύου ή συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας) ξεκινά, μια σειρά ελέγχων και ενεργειών εκτελούνται για να διασφαλιστεί μια ασφαλής διεπαφή μεταξύ του ιστότοπου και του χρήστη.

Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης προγραμμάτων προστασίας από ιούς, προκειμένου να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του ιστότοπου από ιούς και άλλα κακόβουλα λογισμικό. Η Εταιρεία ελέγχει επίσης με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών.

Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που διαχειρίζονται μέσω του ιστότοπού μας είναι κρυπτογραφημένες με τέτοιο τρόπο ώστε μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην έχουν πρόσβαση σε αυτές. Αυτή η κρυπτογράφηση εκτελείται χρησιμοποιώντας ισχυρούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης, βασισμένους στις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας συστημάτων πληροφοριών.

Αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας των συναλλαγών που λαμβάνει η Alpha Bank, ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/support-center/alpha-e-commerce/alpha-e-commerce-kai-asfaleia .

Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia):

Facebook & Instagram

Ως προς ορισμένη επεξεργασία, εμείς και οι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των πλατφορμών των παραπάνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενεργούμε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, κατά την έννοια του αρ. 26 GDPR. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων από Επεξεργαστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε περιορισμένη επιρροή. Έτσι, ενεργούμε εντός των δυνατοτήτων που έχουμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους παρόχους πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά για τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου / Προστασίας κάθε παρόχου.

10.Ειδικές δηλώσεις της Εταιρείας μας

Η Εταιρεία μας με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης δηλώνει τα ακόλουθα:

Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αρνητική) που μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση του. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα.

Δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προφίλ με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά η ενημερωμένη έκδοση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης πρέπει να ενημερώνεται και να αναφέρεται τακτικά σε αυτήν την πολιτική.

Καμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη δεν θα γίνει για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή του.

Σε περίπτωση αγορών που γίνονται εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω Διαδικτύου), μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και εμείς θα πληρώσουμε το τίμημα. Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που υποδεικνύετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε μια παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία ξεκινά από τη στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παράδοσης σε περίπτωση περιοδικών παροχών.

Τέλος, σε περίπτωση αγοράς ψηφιακού περιεχομένου που δεν αποθηκεύεται σε σταθερή βάση, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Με την άσκηση της υπαναχώρησης είστε υποχρεωμένοι να μας επιστρέψετε το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (ως καινούργιο) στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παράσχετε σαφή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι το έχετε στείλει με ασφάλεια εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε τα ποσά που μας έχετε καταβάλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε για να μας καταβάλετε το τίμημα. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής, προχωράμε άμεσα στην παραγγελία στον εκδότη της κάρτας και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην πίστωση του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών εκτός από εκείνη που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν θα αποζημιώσουμε τον καταναλωτή ούτε η απόσυρση θα έχει αποτελέσματα σε περίπτωση που η ζημιά στα αγαθά έχει προκληθεί από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης που υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και τη λειτουργία των εμπορευμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και αποδείξεις. Εάν το κόστος αποστολής της επιστροφής του προϊόντος υπερβαίνει το κόστος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δεν καλύπτονται από εμάς.

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων Υπαναχώρησης του άρθρου 9, η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί στις εξής περιπτώσεις: Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας μπορείτε να κάνετε “πίσω” και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας κάνοντας κλικ στο ” κουμπί Αφαίρεση”. Εάν η ηλεκτρονική παραγγελία έχει ολοκληρωθεί αλλά το προϊόν δεν έχει αποσταλεί ακόμα, μπορείτε να καλέσετε το κατάστημα και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Κατά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο κατάστημα ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας email στον ιστότοπο, εξηγώντας τον λόγο που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

Επιπλέον, μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα επιστροφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες www.cucaracha.gr/returns

α) Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα: Όλες οι πληρωμές με κάρτα διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128 bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κρυπτογράφησης πληροφοριών έως ότου φτάσουν στον προοριζόμενο παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

β) Πληρωμή κατά την παραλαβή

Πληρώστε τον συνεργάτη μας με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας μέσω αντικαταβολής σε περίπτωση που το δέμα δεν ξεπερνά τα 6 κιλά και δεν ξεπερνά το ποσό των 500 ευρώ. Διαφορετικά απαιτείται τραπεζική κατάθεση.

γ) Παραλαβή και πληρωμή στο κατάστημα μας Αφροδίτης 1 Περιστέρι (μέθοδος κλικ μακριά)

δ) Πληρωμή με PayPal

Επιλέγοντας το PayPal ως τρόπο πληρωμής, μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή και να πληρώσετε για την παραγγελία. Το PayPal είναι ο πιο γνωστός, ασφαλής και αξιόπιστος διαμεσολαβητής για Online συναλλαγές. Εάν δεν έχετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ χρησιμοποιώντας τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα ή μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Οι συναλλαγές που γίνονται μέσω PayPal αφορούν αποκλειστικά την παράδοση στο site του πελάτη και δεν συνδυάζονται με άλλους τρόπους πληρωμής. Για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές μπορείτε να μεταβείτε εδώ. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Προϋποθέσεις της υπηρεσίας PayPal. Περισσότερες πληροφορίες https://www.paypal.com/jm/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

ε) Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό που θα βρείτε στη σελίδα πληρωμής (Alpha Bank).

στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο info@cucaracha.gr αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας σας ώστε η ταυτοποίηση να γίνει εύκολα και γρήγορα. Με την παραλαβή του αντιγράφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, δρομολογούμε την παραγγελία σας

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική επικοινωνία ή/και μέσω e-mail (εάν υπάρχει πρόβλημα με την παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) γιατί π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε εισαγάγει δεν έχουν ενημερωθεί σωστά. Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης.

Τι είναι ένα CookieΤο “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας, όπως υπολογιστή ή smartphone όταν έχετε πρόσβαση στους ιστότοπούς μας.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας να λειτουργεί αποτελεσματικά και ασφαλή και να βελτιώσουμε την προσωπική εμπειρία χρήστη.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας να λειτουργεί αποτελεσματικά και ασφαλή και να βελτιώσουμε την προσωπική εμπειρία χρήστη.

Όλα τα cookie έχουν έναν κάτοχο που σας λέει σε ποιον ανήκει το cookie. Ο κάτοχος είναι ο τομέας που καθορίζεται στο cookie. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τοποθετούμε cookies στη συσκευή σας για διαφορετικούς λόγους. Τέτοια cookie ονομάζονται cookie “πρώτου μέρους”, ενώ τα cookies που ορίζονται από διαφορετικό κάτοχο, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή δίκτυα διαφημίσεων/ πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων, ονομάζονται cookie “τρίτου μέρους”.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας και τον λόγο χρήσης τους.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies; Μπορείτε εύκολα να σταματήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να δέχεται cookies διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησής σας.

Όλα τα εμπορικά προγράμματα περιήγησης ιστού παρουσιάζονται με λειτουργία διαχείρισης cookie.

Ελέγξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να μάθετε περισσότερα πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies κ.λπ.

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιορισμό στη λειτουργικότητα και επιδεινωμένη εμπειρία χρήστη.

Τι τύπους cookies χρησιμοποιούμε και γιατί; Τα cookies μας ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

Τα αυστηρά απαραίτητα cookies

Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσετε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και για να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και να συνδέεστε στον λογαριασμό σας όπως προβλέπεται. Χωρίς αυτά τα cookie, ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών μας δεν θα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να σας κατευθύνουμε στον σωστό ιστότοπο με βάση τη γεωγραφία και τη γλώσσα και για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε απειλές ασφαλείας και κακόβουλη συμπεριφορά.

Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης μας ενημερώνουν για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου και μας βοηθούν να τον βελτιώσουμε. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies μετρούν τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και βλέπουν πώς μετακινούνται οι επισκέπτες όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις προτιμήσεις σας, βοηθώντας σας να προσαρμόσετε το περιεχόμενό σας στον ιστότοπό μας. Αυτός ο τύπος cookie μας δίνει τη δυνατότητα να επισημαίνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν και σας ενδιαφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας θυμόμαστε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Cookies μάρκετινγκ

Τα cookies μάρκετινγκ αποτελούν βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο παρέχουμε μάρκετινγκ στους ιστότοπούς μας. Μεταξύ άλλων χρήσεων, τα cookies μας επιτρέπουν να δείχνουμε πιο σχετική διαφήμιση παρέχοντάς σας πληροφορίες, προσφορές και προωθητικές ενέργειες που βασίζονται στα μοτίβα περιήγησής σας και στον τρόπο που έχετε αλληλεπιδράσει με τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Στη συνέχεια, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ένα περιεχόμενο ιστότοπου που είναι πιο σχετικό με εσάς, ανταποκρινόμενο στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies επιτρέπουν τον περιορισμό του αριθμού των φορών που εμφανίζεται μια διαφήμιση. Τα cookies μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών σε ιστότοπους τρίτων.

Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση cookies;

Η χρήση των cookies για σκοπούς άλλους από τους απαραίτητους για τη λειτουργία του ιστότοπου με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, για να σας παρέχει πλήρη λειτουργικότητα και να σας παρέχει ορισμένες ζητούμενες υπηρεσίες απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στη συσκευή σας;

Τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν για ποικίλα χρονικά διαστήματα στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας.

Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookie (ή τα μόνιμα cookies) θα αποθηκεύονται σε έναν από τους υποφακέλους του προγράμματος περιήγησής σας μέχρι να τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο ή το πρόγραμμα περιήγησής σας να τα διαγράψει με βάση την περίοδο διάρκειας που περιέχεται στο αρχείο του cookie. Η διάρκειά τους εξαρτάται από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτά.

Cookies συνεδρίας

Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αμέσως όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησής σας και επιστρέψετε στον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, ο ιστότοπος δεν θα σας αναγνωρίσει.

Άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων τεχνολογιών ανίχνευσης, όπως ετικέτες και εικονοστοιχεία, αποθηκεύονται για 24 μήνες.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα χρησιμοποιημένα cookies ή ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας!
https://cucaracha.gr/cookies

Cucaracha.gr  is the e-shop of the company (A Daliani -E Papagiannis E.E) Α. ΔΑΛΙΑΝΗ – Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΕ.  (ΑΦΜ – VAT: 998964516  ΔΟΥ: Peristeriou GEMI: 69823703000) with headquarters: Perikleous 2 & Aphrodite Peristeri Attica.

Cucaracha.gr has the right to configure the following terms unilaterally or to renew the present and the terms of transactions made through this store. It is clarified that the change of terms does not occupy orders that you have already placed.

scroll to top
0
    0
    Καλαθι
    Το καλαθι σας ειναι αδειοΕπιστροφη στο καταστημα